הסיבות למה הישראלים נאלצים לקחת הלוואות

הסיבות למה הישראלים נאלצים לקחת הלוואות

הישראלים בעשירונים התחתונים לא מצליחים לשרוד ללא הלוואות

ניתוח של דוח מיוחד שפרסמה הלשכה המרכזית לסטיסטיקה מחזק את העובדה כי קיימים פערים עצומים בין שכבות האוכלוסיה השונות ושהנתונים שפורסמו הרבה יותר “נעימים לעין” מהמצב האמיתי. מנתוני סקר הלמ”ס עולה כי עיקר ההוצאות של משקי הבית בישראל הן על דיור ומשכנתא. רוב ההכנסות החודשיות של משקי הבית, כ-98.5% מוצאות למחייה, לתשלומים, קניות ורק 250 שקלים בחודש לטובת חיסכון. משקי הבית בישראל מוציאים 16,267 שקלים לחודש. ההוצאה הכספית של משקי הבית בשלושת העשירונים התחתונים גבוהה מההכנסה

נציין כי מהדוח של הלמ”ס עולה כי ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה הגיעה ל-20,027 ₪ וההוצאות הכלליות הסתכמו ב-16,267 ש”ח לחודש.  סעיף ההוצאה הגדול ביותר של משקי הבית בישראל הינו סעיף הדיור שהיה 24.4% ממשקל ההוצאה הכוללת.

נתוני הכנסות והוצאות לכלל משקי הבית בשנת 2017

 • ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה הגיעה ל-20,027 ש”ח (עלייה ריאלית של 4.5% לעומת השנה הקודמת).
 • ההוצאה הכוללת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור, הסתכמה ב-16,267 ש”ח לחודש (עלייה ריאלית של 2.7% לעומת השנה הקודמת).
 • בהשוואה בין ממוצע ההכנסות וההוצאות, ההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית היא 16,518 ש”ח וההוצאה הכספית היא 13,114 ש”ח לחודש.
 • 79.0% מהכנסות משקי הבית מקורן בעבודה, 10.9% – בקצבאות ותמיכות והיתר – בהון, פנסיות וקופות גמל.

פערים בין משקי הבית

 • מדד ג’יני למדידת אי-שוויון ירד בשנת 2017 ועמד על 0.351 נקודות.
 • הפערים בין העשירון העליון לתחתון בהכנסות הכספיות נטו גבוהים הרבה יותר מהפערים בהוצאות הכספיות (העשירון העליון מכניס פי 7.4 מהעשירון התחתון ומוציא פי 2.3 מהעשירון התחתון).
 • בשלושת העשירונים התחתונים, ההוצאה הכספית של משקי הבית גבוהה מההכנסה נטו שלהם.
 • ההכנסה הכספית נטו של החמישון העליון היא 37.9% מסך הכנסות משקי הבית, בהשוואה ל-6.6% בחמישון התחתון.
 • יותר מרבע מסך ההוצאה של החמישון התחתון (26.5%) היה על מזון והלבשה והנעלה, בהשוואה לפחות מחמישית (17.2%) בחמישון העליון.

בעלות על מוצרים בני-קיימה

 • ל-97.3% ממשקי הבית בישראל יש לפחות טלפון נייד אחד.
 • ל-78% ממשקי הבית יש מחשב, ל-38.6% יש מחשב לוח (טאבלט) ו-74.1% מחוברים לאינטרנט.
 • ל-7.7% ממשקי הבית יש אופניים חשמליים.

הכנסות והוצאות של משקי הבית

 • ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית, מכל מקורות ההכנסה הגיעה בשנת 2017 ל-20,027 ש”ח.
 • בניכוי תשלומי חובה, הגיעה ההכנסה הכספית נטו ל-16,518 ש”ח.
 • ההוצאה הכספית הממוצעת לחודש (ללא שירותי דיור) הגיעה ל-13,114 ש”ח, 79% מההכנסה הכספית.

הכנסות והוצאות לפי מעמד בעבודה של ראש משק הבית – משקי בית שבראשם שכיר

 • ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית שבראשם שכיר הגיעה ל-22,461 ש”ח בממוצע לחודש.
 • ההכנסה הכספית נטו (בניכוי תשלומי חובה) הגיעה ל-18,448 ש”ח.
 • ההוצאה הכספית (14,107 ש”ח) מהווה 76.5% מההכנסה הכספית נטו למשק בית.

משקי בית שבראשם עצמאי

 • ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית שבראשם עצמאי הגיעה ל-25,679 ש”ח בממוצע לחודש.
 • ההכנסה הכספית נטו הסתכמה ב-20,034 ש”ח.
 • ההוצאה הכספית (16,895 ש”ח) מהווה 84.3% מההכנסה הכספית נטו למשק בית.

משקי בית שבראשם אדם שאינו עובד

 • ההכנסה הכספית ברוטו של משקי בית שבראשם אדם שאינו עובד, הגיעה ל-8,279 ש”ח בממוצע לחודש.
 • ההכנסה הכספית נטו הסתכמה ב-7,753 ש”ח.
 • ההוצאה הכספית (7,487 ש”ח) מהווה 96.6% מההכנסה הכספית נטו למשק בית.
 • במשקי בית אלו הגיל הממוצע של ראש משק הבית 68 וכי מספר הנפשות קטן ועומד על 1.9.

חלוקת הכנסות והוצאות בעשירונים של משקי בית

 • ההוצאה הכספית של משקי הבית בשלושת העשירונים התחתונים גבוהה מהכנסתם.
 • החל מהעשירון הרביעי ההכנסות עולות על ההוצאות בהדרגה: בעשירון הרביעי ההפרש בין ההכנסה להוצאה קטן (8.7%), ואילו בעשירון העליון הפרש זה גדול מאוד (77.6%).
 • פערי ההכנסות בין העשירון העליון לתחתון (פי 7.4) גבוהים הרבה יותר מפערי ההוצאות (פי 2.3).

הרכב ההוצאות של משקי הבית – הוצאה לתצרוכת לפי קבוצות הוצאה ראשיות

 • ההוצאה הממוצעת לתצרוכת, הכוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור בבעלות, הסתכמה ב-16,267 ש”ח לחודש.
 • סעיף ההוצאה הגדול של משק בית היה סעיף הדיור שהיה 24.4% ממשקל ההוצאה הכוללת. אחריו היו סעיף התחבורה והתקשורת – 20.2% וסעיף המזון (כולל ירקות ופירות) – 16.9%.

הוצאות לתצרוכת לפי חמישונים

 • מספר הנפשות בחמישון התחתון הוא 4.1 בממוצע לעומת 2.7 נפשות בממוצע בחמישון העליון. למרות ההבדל במספר הנפשות, ההוצאה בחמישון העליון גבוהה יותר מאשר בחמישון התחתון בכל סעיפי סל התצרוכת הראשיים.
 • ההוצאה למשק בית בחמישון העליון הייתה 23,424 ש”ח לחודש – פי 2.2 מההוצאה בחמישון התחתון (10,462 ש”ח לחודש).
 • פערים גדולים בין החמישון העליון לתחתון נמצאו בהוצאה על: תחבורה ותקשורת (פי 3.7), בריאות (פי 3.1) וחינוך, תרבות ובידור (פי 2.3).
 • פערים קטנים יחסית בהוצאות בין חמישונים אלה נמצאו בהוצאה על מוצרים בסיסיים כמו סעיפי המזון (פי 1.4) וההלבשה וההנעלה (פי 1.7).
 • יותר מרבע מסך ההוצאה של החמישון התחתון (26.5%) הייתה על מזון והלבשה והנעלה, לעומת פחות מחמישית (17.2%) בחמישון העליון.

הכנסות של משקי הבית – אי-שוויון בהכנסות

 • מדד ג’יני עמד ב-2017 על 0.351 נקודות.
 • ירידה מתמשכת באי-השוויון משנת 2009.

חלוקת הכנסות בין עשירונים וחמישונים

 • בחלוקת הכנסות שוויונית, כל עשירון היה מהווה 10% מסך ההכנסות של האוכלוסייה, וכל חמישון -20%.
 • בשנת 2017 הכנסתו של החמישון העליון (שני העשירונים העליונים) מהווה 37.9% מסך הכנסות אלו.
 • חלקו של החמישון התחתון מהווה 6.6% מסך הכנסות אלו.
 • חלקם של החמישונים האמצעיים (השני עד הרביעי) מהווה 55.5% מסך הכנסות אלו.

הרכב ההכנסות

 • 79.0% מההכנסות הכספיות של משקי הבית ב-2017 מקורן בהכנסה מעבודה (15,812 ש”ח)
 • 10.9% מההכנסות הכספיות של משקי הבית ב 2017 מקורן בקצבאות ובתמיכות (2,186 ש”ח)
 • אחוז ההכנסה מעבודה בחמישון התחתון עמד על 62.5% לעומת 79.4% בחמישון העליון.
 • אחוז ההכנסה מקצבאות ומתמיכות בחמישון התחתון עמד על 35.4% לעומת 5.7% בחמישון העליון.
 • בחמישון העליון יש 1.7 מפרנסים בממוצע לעומת 0.9 מפרנסים בחמישון התחתון.

בעלות על מוצרים בני-קיימה של משקי הבית – בעלות על מוצרים בני-קיימה בשנים 2017-2003

 • לראשונה בשנת 2017 נספרו יחד עם המנויים על טלוויזיה בכבלים או בלוויין גם מנויי ספקיות הטלוויזיה האינטרנטיות. כתוצאה מכך, עלה מעט אחוז הבעלות (מ-55.9% בשנת 2016 ל-59.2% בשנת 2017), לאחר כמה שנים של ירידה.
 • לראשונה בשנת 2017 נשאלו משקי הבית על בעלות על אופניים חשמליים (7.7%).
 • אחוז הבעלות על טלפונים ניידים עלה מ-80.9% בשנת 2003 ל-97.3% ב-2017.

בעלות על מוצרים בני-קיימה לפי עשירונים – ככל שמשק בית נמצא בעשירון גבוה יותר, בבעלותו מוצרים רבים ומגוונים יותר.

 • ל-92.2% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מחשב בהשוואה ל-56.1% בעשירון התחתון.
 • קונסולת משחקים המשמשת בעיקר ילדים, נמצאת ב-17.4% ממשקי הבית בעשירון העליון לעומת 11.7% בעשירון התחתון. יצוין כי אחוז משקי הבית עם הילדים גבוה הרבה יותר בעשירון התחתון (63.3%) מאשר בעשירון העליון (21.0%).
 • ל-42.5% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מתקן לטיהור מים (כולל גם מתקן למים מינרליים) בהשוואה ל-15.2% ממשקי הבית בעשירון התחתון.
 • ל-94.5% ממשקי הבית בעשירון העליון יש מכונית אחת לפחות, ול-49.3% מהם יש שתי מכוניות לפחות. לעומת זאת, ל-41.1% ממשקי הבית בעשירון התחתון יש מכונית אחת לפחות, ול-4.9% יש שתי מכוניות ויותר.
 • ל-7.4% ממשקי הבית בעשירון התחתון יש אופניים חשמליים בדומה לאחוזי הבעלות בעשירון העליון (6.6%).

 

 

זקוק להלוואה לעסק?

זקוקים להלוואה לשכירים/פרטיים?

הלוואות לעסקים באישור מיידי

הלוואות לשכירים ופרטיים תוך 24 שעות בריבית בנקאית

בעל עסק יקר, מלא פרטים בטופס זה לקבלת הלוואה לעסקים – הלוואות לעסקים בכל הארץ!

הלוואות לשכירים לכל מטרה באישור מיידי!

הלוואות לעסקים בריבית זולה מהבנקים הלוואה לעסק עד 1 מיליון שקל ללא ערבות וללא בטחונות. הלוואות מקרנות עד 8 מיליון שקלים בתנאים מעולים אישור עקרוני מיידי
 • הלוואות לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים
 • הלוואה לעסק חדש/עסק בהקמה
 • התמחות בהלוואות לכל המגזרים, לרבות המגזר הערבי

איך להקים עסק מאפס, ללא הלוואות?

 
ללמוד איך לעשות כסף
טופס זה מיועד אך ורק למי שלא רוצה לבלות את חייו כעובד שכיר.
מלאו פרטים למידע נוסף על קורס הקמת עסק מאפס.
כאן לא נותנים הלוואות וגם לא מחיקת חובות.
הטופס מיועד לעל מי שרוצה ללמוד איך להצליח בעסקים ומוכן להשקיע בעתידו

אפילו אם אין לך רעיון במה לעסוק ואתה נמצא בחובות עמוקים
לא צריך הרבה שכל כדי לקחת הלוואה ולבזבז את הכסף.
אבל כן צריך הרבה שכל, כדי להפוך את העסק לרווחי בלי להיכנס לחובות.

הקלק כאן עכשיו לפרטים נוספים!

הלוואות ומשכנתאות

שכירים ועצמאים יקרים, טופס זה מיועד לקבלת הלוואה מיידית, הלוואות לכל מטרה ולקבלת משכנתא

הלוואות ומשכנתאות בהליך מהיר

 • איחוד הלוואות למסורבי בנקים
 • נכיון צ’קים לחברות – מסגרת ניכיונות מהירה עד %100 משווי הבטוחה
 • השלמות הון לעסקים וחברות – גיוסי אשראי לתקופות ארוכות, צמצום בטחונות וביטול שעבודים
 • גיוסי אשראי כנגד המחאות זכות וערבויות אישיות
 • מחזור משכנתא/משכנתא חדשה

פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. גיוס על בסיס הצלחה בלבד, חיתום מהיר, אישור עקרוני תוך 72 שעות

זקוק למחיקת חובות?

הסדר חובות – פתרונות לכל בעיית חובות

מלאו טופס זה לקבלת ייעוץ מהחברה המובילה בישראל בהסדרת חובות!

למה להישאר עם חוב כשאפשר לטפל בו ולהשיג הסדר חוב עם תנאים מעולים, כולל הפחתה בגובה סך החוב ובהחזר החודשי?

מלאו פרטים עכשיו וקבלו:

 • ליווי פיננסי מקצועי להתנהלות מול הבנק – השגת הסדר חוב, מחיקת חובות, טיפול בחשבון מוגבל ועוד.
 • איחוד תיקים בהוצל”פ, פשיטת רגל לאדם פרטי, הלוואות, הסדרי חוב.
 • השגת הסדרי חוב לצורך צמצום חובות ומחיקת חובות, ע”י ניהול מו”מ אפקטיבי מול הנושים (הבנקים, חברות האשראי, הוצאה לפועל).
 • טיפול מקצועי בחובות מכל סוג ובכל סכום.

מוזמנים אלינו לפגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.

שם פרטי:
טלפון נייד:
אימייל:
מאשר קבלת דיוור בדוא”ל ובSMS:





זקוק להסרת פסקי דין מהאינטרנט?

מוטרדים מפסקי דין המופיעים בגוגל?

רוצים למחוק את המסמכים המשפטיים מהאינטרנט?

אין לכם אפשרות לקבל הלוואה/משכנתא בשל פסקי דין ברשת?

קשה לכם להתקבל לעבודה חדשה בגלל אזכורים שליליים?

אין לכם אפשרות ליצור זוגיות חדשה בגלל החשש מהדברים שכתובים עליכם באינטרנט?

מלאו עכשיו פרטים לשירות הסרת מסמכים משפטיים מגוגל

משכנתא? כן למסורבים!

משכנתא למסורבי בנקים

טופס זה מיועד לכל מי שקיבל סירוב למשכנתא ובכל זאת חולם על דירה. מלאו פרטים לייעוץ ופרטים נוספים – אך ורק אם קיבלת סירוב למשכנתא!

הבנק סירב לתת לך משכנתא? לנו הוא לא יסרב! מלאו פרטים ותקבלו משכנתא מאושרת תוך פחות משבוע. החברה המובילה לליווי פושטי רגל לשעבר
 • כ – 95% הצלחה
 • ייעוץ חינם וללא התחייבות.
 • מטפלים באישורי משכנתא למסורבי בנקים
 • מומחים באישורי משכנתא גם אחרי פשיטת רגל
 • תשלום לפי הצלחה בלבד!
מלא את הטופס עכשיו ונחזור אלייך במהרה עם פרטים נוספים!

  יש לך חובות? רוצה לדעת איך להתמודד?

  המרכז הארצי לזכויות החייב

  “כי גם לחייב יש זכויות”

  מלא פרטים בטופס כדי לגלות איך להתמודד עם חובות ולנצל את כל זכויותייך

  • טיפול בחובות של פרטיים
  • חובות של גופים עסקיים
  • טיפול בחובות לגופים ממשלתיים בהם מכס, מע”מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מרכז הקנסות ועוד
  מלא את הטופס עכשיו ונחזור אלייך במהרה עם פרטים נוספים!

   • למנהל של רפאל שלום, אני מבקש להודות על שירות מקצועי ומהיר. מודה שהופתעתי מהידע ומהיכולת שהפגנתם בטיפול בענייני

    מוטי

    מזכרת בתיה, 33

   • לרפאל שלום, המון תודה על הטיפול, אפשר להגיד שבזכותך יש לי המון ידע וכלים פיננסים. אני לא יודעת אם אנשים שולחים תודה, אבל ממש חשוב לי שתדע שהיית מאוד נחמד ומאוד מקצועי ועזרת לי הרבה. תבוא עליך הברכה

    עפרה

    תל אביב, 39

   • לרפאל וצוות המנהלים של האתר - תודות רבות על שירות רציני ומהיר. כולי פליאה על הקלות שבה פתרתם את ענייני בזכות הטיפים והמידע שבאתר. יישר כח

    סיימון

    חולון, 55

   • לרפאל, מהמרכז לחדשות ולצרכנות פיננסית, תודה על הטיפול האישי. אני מאוד מעריך שתמיד היית זמין זה לא מובן מאליו

    רונן

    חולון, 34

   • ליואב ברצוני להודות לכם על שירות מקצועי מסתבר שאכן חסכתם לי סכומי כסף לא מעטים אבל בעיקר ריצות וכאבי ראש. מקווה שלא אזדקק להלוואה נוספת. למדתי מהאתר שלכם המון.

    דניאל

    חיפה, 27

   המרכז לחדשות ולצרכנות פיננסית חדשות אקטואליה, פיננסים, וחדשות צרכנות