פעולות לפני נטילת הלוואה -

ההתפתחויות בריבית על משכנתאות

ההתפתחויות בריבית על משכנתאות

הודעה לתקשורת מיום 31.8.2016

באדיבות בנק ישראל - דוברות והסברה כלכלית

קטע מתוך סקירת מערכת הבנקאות החצי שנתית שתפורסם בקרוב * 

כתוצאה מעליית מחירי הדירות בשנים האחרונות, הציבור הגדיל משמעותית את היקף המשכנתאות שנטל, את גודל המשכנתא הממוצע ואת משך המשכנתא הממוצע.

 • מערכת הבנקאות בישראל הגדילה את החשיפה לענף הדיור והבניה מכ-35% לכ-45% מהנכסים מ- 2008 ועד היום.
 • הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פעל בשנים האחרונות להטלת מגבלות שיצמצמו את הסיכון במשכנתאות – הסיכון של הלווים ושל הבנקים, ובכך יצמצמו את ההשלכות של סביבת הריבית העולמית והמקומית הנמוכה על שוק האשראי לדיור.
 • הריבית אותה משלמים נוטלי המשכנתאות מושפעת מעלות גיוס המקורות של הבנקים, מהסיכון הגלום בהלוואה וממידת התחרות בשוק המשכנתאות.
 • למרות ירידתה של ריבית בנק ישראל לשפל במרץ 2015 עלות המקורות של הבנקים בשוק ההון עלתה מאז בכ-60 נקודות בסיס.
 • כתוצאה מעליית הסיכונים בשוק האשראי לדיור, ומדיניות הפיקוח על הבנקים שפעלה לאחרונה להפנמת סיכונים אלו על ידי הבנקים, וכן לנוכח הדרישות להלימות ההון שנועדו לשמור על יציבות המערכת הבנקאית בכללותה - נרשמה עליה נוספת בריבית על המשכנתאות.
 • שוק המשכנתאות מתאפיין בתחרות גבוהה, המתבטאת במרווחי ריבית נמוכים של כ- 1.6% על המשכנתאות.
 • בראיה ארוכת טווח, הריבית על המשכנתאות נמוכה מזו ששררה במשק בשנים האחרונות, גם לאחר עלייתה.

 איור 1 הריבית הממוצעת על הלוואות למטרת מגורים

עליית מחירי הדירות

מראשית 2008 עלו מחירי הדירות בישראל בשיעור ריאלי הגבוה מ-80%. עליית מחירי הדירות לוותה בגידול במספר העסקאות בדירות ובגידול במשכנתאות שהציבור נוטל, בפרט על רקע הריביות והתשואות הנמוכות במשק. התפתחויות אלה חשפו את הלווים והבנקים ועדיין חושפות אותם, לסיכון של פגיעה כתוצאה משינויים שיכולים להתרחש בסביבה הכלכלית: בהכנסת הלווים וברמת האבטלה, במחירי הדירות, בריביות ועוד. שינויים אלו עלולים, בין היתר, להוביל לקשיים של הלווים בפירעון השוטף של המשכנתאות (ראו דוחות הפיקוח על הבנקים ודוחות יציבות פיננסית של בנק ישראל בשנים האחרונות).

 איור 2 הממוצע החודשי על ביצועי הלוואות למטרת מגורים

הסיכונים בתחום הדיור והמשכנתאות

על רקע עליית הסיכונים בתחום הדיור והמשכנתאות הפיקוח על הבנקים נקט בשנים האחרונות בשורה של צעדים בתחום האשראי לדיור: הפיקוח הגביל את שיעור ההחזר החודשי למשכנתא מההכנסה של הלקוח, הגביל את שיעור המימון להלוואת משכנתא משווי הנכס, דרש מהבנקים להגדיל את כריות ההון וההפרשה כנגד הסיכונים שבמשכנתאות, ועוד. צעדים אלה נועדו לצמצם את חשיפתם של הלווים ושל הבנקים לסיכונים הגלומים בהתפתחויות בשוק הדיור ולצמצם את הסיכון לתרחיש של קשיים ביכולתם של הלווים לעמוד בהחזרי התשלום, כמו גם לחזק את יכולת הבנקים לספוג הפסדים עם התממשות הסיכון. הצעדים של הפיקוח יקרו, מנקודת הראות של הבנקים, את העמדת המשכנתאות, וכוונו להביא לתמחור הולם יותר של הסיכונים על ידי הבנקים. תמחור זה בא לידי ביטוי בחודשים האחרונים בריביות על המשכנתאות. העובדה שהצעדים הפיקוחיים ניכרו בריביות בפרט בשנה האחרונה נובעת הן מהסיבה שחלק מהצעדים היו בעלי השפעה הדרגתית ומתמשכת (כגון דרישת ההון הנוסף כנגד המשכנתאות שפורסמה בספטמבר 2014, שהבנקים נדרשו לעמוד בה בהדרגה עד ינואר 2017), וכן מכיוון שתיק המשכנתאות כולל הלוואות "ותיקות" שלא הושפעו בחלקן מהדרישות הרגולטוריות, ולכן הפנמת השינוי בדרישות הפיקוח על הסיכון והריביות ארכה זמן ארוך יותר.

איור 4 -התקופה הממוצעת לפרעון ביצועי הלוואות למגורים

הועדה המוניטרית קובעת את ריבית בנק ישראל תוך שהיא לוקחת בחשבון מכלול רחב של גורמים להשגת יעד האינפלציה, עידוד התעסוקה והצמיחה ושמירה על היציבות הפיננסית.  הריבית מושפעת במידה רבה גם מההתפתחויות בסביבה העולמית. בחודש מרץ 2015 הפחית בנק ישראל  את הריבית המוניטרית לרמה של 0.1%, והיא נותרה מאז ללא שינוי.

איור 4 -התקופה הממוצעת לפרעון ביצועי הלוואות למגורים

התחרות בשוק המשכנתאות

הריבית על אשראי בכלל ועל משכנתאות בפרט מושפעת מעלות גיוס המקורות של הבנקים, מהסיכון הגלום בהלוואה וממידת התחרות בשוק המשכנתאות. ריבית בנק ישראל משפיעה על עלות גיוס המקורות בשוק ההון אך חשוב לזכור שריבית בנק ישראל אינה מגלמת סיכוני אשראי והינה ריבית לטווח קצר מאד, בעוד שריביות השוק הרלבנטיות לאשראי לדיור הינן ריביות לטווח ארוך המגלמות סיכוני אשראי וכן ציפיות לשינוי בריבית העתידית. על כן, למרות ירידתה של ריבית בנק ישראל לרמה של 0.1% הריביות בשוק ההון בכלל, ועלות גיוס האג"ח של הבנקים בפרט עלו באופן ניכר. כך למשל, התשואה על אג"ח צמוד של בנקים בשוק ההון עלתה בכ-60 נקודות בסיס ממרץ 2015. עלייה זו הנה אחד הגורמים  לעליה בריבית על המשכנתאות.

במקביל, הסיכונים בשוק האשראי לדיור הוסיפו לעלות (ראו דוחות יציבות פיננסית של בנק ישראל בשנים האחרונות): עליית מחירי הדירות נמשכה, האשראי לדיור התרחב וחלקו בתיק האשראי עלה,  גודל המשכנתא הממוצעת עלה ומשך התקופה לפירעון התארך.

איור 5 -אמדן הלוואה ממוצעת למטרת מגורים

בפירוט: מחירי הדירות המשיכו להאמיר בקצב של כ-8%; היקפם של ביצועי ההלוואות למטרת מגורים הוסיף להיות גבוה, והוא מגיע בממוצע לכ-5.1 מיליארדי ש"ח בחודש (איור 2); תיק האשראי הבנקאי לדיור המשיך להתרחב – יתרתו הסתכמה בכ-300 מיליארדי ש"ח, וביחד עם תיק האשראי לבינוי והנדל"ן הם הגיעו לשיעור של 45% מתיק האשראי הבנקאי (איור 3); בחודשים האחרונים נרשמה עלייה במשך התקופה הממוצעת לפירעון בכל מגזרי הריבית וההצמדה (איור 4, לוח 1), וניכרת עלייה בגובה ההלוואה הממוצעת למטרת מגורים (איור 5). לצד כל אלה חלה מסוף 2014 עלייה מואצת גם באשראי לדיור שמעמידים גופים מוסדיים, בעיקר בשותפות עם הבנקים, אף כי היקף אשראי זה עדיין נמוך. התפתחות זו מגדילה את היכולת להרחיב את האשראי לדיור ואת הקישוריות במערכת הפיננסית. הפנמת העלייה בסיכונים אלו  על ידי הבנקים, בהכוונת הפיקוח על הבנקים, פעלה להעלות את הריבית על האשראי לדיור. 

 בנוסף, הבנקים נמצאים לקראת סופו של תהליך בו הם פועלים כדי להגיע ליעדי הלימות הון שדרש הפיקוח על הבנקים, ביניהם גם דרישות הון ייעודיות לתחום המשכנתאות, אלו  משפיעים על יכולתם של הבנקים להגדיל אשראי, ולכן גם על עליית המחיר שלו.

איור 6 -המרווח פיננסי

הניתוח שהוצג במסמך זה מצביע על כך שלעליית ריבית המשכנתאות סיבות רבות. חלקה מוסבר בעלייה במחיר המקורות של הבנקים וחלקה מוסבר על ידי תמחור הולם יותר של עליית הסיכונים הגלומה באשראי לדיור. מכיוון שלא השתנו המאפיינים המבניים של שוק המשכנתאות, שמשפיעים על מידת התחרות הגבוהה במגזר זה - אשראי מגובה בבטוחה, התנהגות צרכנית נבונה ופעילותם של שלושה שחקנים גדולים, סביר להניח שעלית הריביות בשוק המשכנתאות אינה משקפת ירידה בתחרות במגזר זה.

לאורך זמן, ייתכן שעליית הריבית תתרום למיתון הביקושים בשוק הדיור, ובמקביל למאמצים שעושה הממשלה להגדיל את ההיצע, גם לעצירת עליית המחירים ואף לירידתם.

לוח 1 - אומדן להלוואה ממוצעת

 

זקוק להלוואה לעסק?

זקוקים להלוואה לשכירים/פרטיים?

הלוואות לעסקים באישור מיידי

הלוואות לשכירים ופרטיים תוך 24 שעות בריבית בנקאית

בעל עסק יקר, מלא פרטים בטופס זה לקבלת הלוואה לעסקים – הלוואות לעסקים בכל הארץ!

הלוואות לשכירים לכל מטרה באישור מיידי!

הלוואות לעסקים בריבית זולה מהבנקים הלוואה לעסק עד 1 מיליון שקל ללא ערבות וללא בטחונות. הלוואות מקרנות עד 8 מיליון שקלים בתנאים מעולים אישור עקרוני מיידי
 • הלוואות לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים
 • הלוואה לעסק חדש/עסק בהקמה
 • התמחות בהלוואות לכל המגזרים, לרבות המגזר הערבי

איך להקים עסק מאפס, ללא הלוואות?

 
ללמוד איך לעשות כסף
טופס זה מיועד אך ורק למי שלא רוצה לבלות את חייו כעובד שכיר.
מלאו פרטים למידע נוסף על קורס הקמת עסק מאפס.
כאן לא נותנים הלוואות וגם לא מחיקת חובות.
הטופס מיועד לעל מי שרוצה ללמוד איך להצליח בעסקים ומוכן להשקיע בעתידו

אפילו אם אין לך רעיון במה לעסוק ואתה נמצא בחובות עמוקים
לא צריך הרבה שכל כדי לקחת הלוואה ולבזבז את הכסף.
אבל כן צריך הרבה שכל, כדי להפוך את העסק לרווחי בלי להיכנס לחובות.

הקלק כאן עכשיו לפרטים נוספים!

הלוואות ומשכנתאות

שכירים ועצמאים יקרים, טופס זה מיועד לקבלת הלוואה מיידית, הלוואות לכל מטרה ולקבלת משכנתא

הלוואות ומשכנתאות בהליך מהיר

 • איחוד הלוואות למסורבי בנקים
 • נכיון צ’קים לחברות – מסגרת ניכיונות מהירה עד %100 משווי הבטוחה
 • השלמות הון לעסקים וחברות – גיוסי אשראי לתקופות ארוכות, צמצום בטחונות וביטול שעבודים
 • גיוסי אשראי כנגד המחאות זכות וערבויות אישיות
 • מחזור משכנתא/משכנתא חדשה

פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. גיוס על בסיס הצלחה בלבד, חיתום מהיר, אישור עקרוני תוך 72 שעות

זקוק למחיקת חובות?

הסדר חובות – פתרונות לכל בעיית חובות

מלאו טופס זה לקבלת ייעוץ מהחברה המובילה בישראל בהסדרת חובות!

למה להישאר עם חוב כשאפשר לטפל בו ולהשיג הסדר חוב עם תנאים מעולים, כולל הפחתה בגובה סך החוב ובהחזר החודשי?

מלאו פרטים עכשיו וקבלו:

 • ליווי פיננסי מקצועי להתנהלות מול הבנק – השגת הסדר חוב, מחיקת חובות, טיפול בחשבון מוגבל ועוד.
 • איחוד תיקים בהוצל”פ, פשיטת רגל לאדם פרטי, הלוואות, הסדרי חוב.
 • השגת הסדרי חוב לצורך צמצום חובות ומחיקת חובות, ע”י ניהול מו”מ אפקטיבי מול הנושים (הבנקים, חברות האשראי, הוצאה לפועל).
 • טיפול מקצועי בחובות מכל סוג ובכל סכום.

מוזמנים אלינו לפגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.

שם פרטי:
טלפון נייד:
אימייל:
מאשר קבלת דיוור בדוא”ל ובSMS:

זקוק להסרת פסקי דין מהאינטרנט?

מוטרדים מפסקי דין המופיעים בגוגל?

רוצים למחוק את המסמכים המשפטיים מהאינטרנט?

אין לכם אפשרות לקבל הלוואה/משכנתא בשל פסקי דין ברשת?

קשה לכם להתקבל לעבודה חדשה בגלל אזכורים שליליים?

אין לכם אפשרות ליצור זוגיות חדשה בגלל החשש מהדברים שכתובים עליכם באינטרנט?

מלאו עכשיו פרטים לשירות הסרת מסמכים משפטיים מגוגל

משכנתא? כן למסורבים!

משכנתא למסורבי בנקים

טופס זה מיועד לכל מי שקיבל סירוב למשכנתא ובכל זאת חולם על דירה. מלאו פרטים לייעוץ ופרטים נוספים – אך ורק אם קיבלת סירוב למשכנתא!

הבנק סירב לתת לך משכנתא? לנו הוא לא יסרב! מלאו פרטים ותקבלו משכנתא מאושרת תוך פחות משבוע. החברה המובילה לליווי פושטי רגל לשעבר
 • כ – 95% הצלחה
 • ייעוץ חינם וללא התחייבות.
 • מטפלים באישורי משכנתא למסורבי בנקים
 • מומחים באישורי משכנתא גם אחרי פשיטת רגל
 • תשלום לפי הצלחה בלבד!
מלא את הטופס עכשיו ונחזור אלייך במהרה עם פרטים נוספים!

  יש לך חובות? רוצה לדעת איך להתמודד?

  המרכז הארצי לזכויות החייב

  “כי גם לחייב יש זכויות”

  מלא פרטים בטופס כדי לגלות איך להתמודד עם חובות ולנצל את כל זכויותייך

  • טיפול בחובות של פרטיים
  • חובות של גופים עסקיים
  • טיפול בחובות לגופים ממשלתיים בהם מכס, מע”מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מרכז הקנסות ועוד
  מלא את הטופס עכשיו ונחזור אלייך במהרה עם פרטים נוספים!

   • למנהל של רפאל שלום, אני מבקש להודות על שירות מקצועי ומהיר. מודה שהופתעתי מהידע ומהיכולת שהפגנתם בטיפול בענייני

    מוטי

    מזכרת בתיה, 33

   • לרפאל שלום, המון תודה על הטיפול, אפשר להגיד שבזכותך יש לי המון ידע וכלים פיננסים. אני לא יודעת אם אנשים שולחים תודה, אבל ממש חשוב לי שתדע שהיית מאוד נחמד ומאוד מקצועי ועזרת לי הרבה. תבוא עליך הברכה

    עפרה

    תל אביב, 39

   • לרפאל וצוות המנהלים של האתר - תודות רבות על שירות רציני ומהיר. כולי פליאה על הקלות שבה פתרתם את ענייני בזכות הטיפים והמידע שבאתר. יישר כח

    סיימון

    חולון, 55

   • לרפאל, מהמרכז לחדשות ולצרכנות פיננסית, תודה על הטיפול האישי. אני מאוד מעריך שתמיד היית זמין זה לא מובן מאליו

    רונן

    חולון, 34

   • ליואב ברצוני להודות לכם על שירות מקצועי מסתבר שאכן חסכתם לי סכומי כסף לא מעטים אבל בעיקר ריצות וכאבי ראש. מקווה שלא אזדקק להלוואה נוספת. למדתי מהאתר שלכם המון.

    דניאל

    חיפה, 27

   המרכז לחדשות ולצרכנות פיננסית חדשות אקטואליה, פיננסים, וחדשות צרכנות